Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes sniegtie pakalpojumi: 

 1. Objekta atbilstības valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusam noteikšana
 2. Informācijas sniegšana par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem
 3. Atļauja izpētes darbiem
 4. Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu un zemes ierīcības projektu atbilstības kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām novērtējums
 5. Nosacījumi - kultūras pieminekļu aizsardzības prasības kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu pārveidošanai (uzziņa)
 6. Saskaņojums ar kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu pārveidojumiem saistītai dokumentācijai
 7. Atļauja saimnieciskās darbības veikšanai kultūras piemineklī un tā aizsardzības zonā (kultūras pieminekļa un tā vides pārveidojumiem)
 8. Atzinums par veikto darbu atbilstību Pārvaldes saskaņotam projektam vai Pārvaldes izsniegtai darbu atļaujai
 9. Atzinums par kultūras pieminekļa saglabāšanu un izmantošanu atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
 10. Kultūrvēsturiskās vērtības līmeņa noteikšana ēkām (būvēm un to atsevišķiem elementiem) Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā
 11. Kultūras pieminekļa kultūrvēsturiskās vērtības noteikšana, lai noteiktu atlīdzību par kaitējumu, kas tam nodarīts
 12. Finanšu līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu izpētei un publiski pieejamu valsts nozīmes kultūras pieminekļu konservācijai un restaurācijai
 13. Atļauja kultūras pieminekļa, tajā skaitā valstij piederošas senlietas, pagaidu izvešanai un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgai izvešanai un pagaidu izvešanai no Latvijas
 14. Nelikumīgi izvesto kultūras priekšmetu atdošanas procedūras organizēšana
 15. Lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz valsts nozīmes kultūras pieminekli
 16. Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšana
 17. Konsultācijas kultūras pieminekļu aizsardzības jautājumos
 18. Kultūras pieminekļu informācijas pārvaldība

Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas

Publisko maksas pakalpojumu cenrādis

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pakalpojums: Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa

 

Pakalpojumi pieejami arī portālā Latvija.lv

raksti mums uz eadrese

E-adrese ir drošas saziņas pakalpojums – tava digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv. Tas ir ērts, drošs un efektīvs veids, kā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm jebkurā laikā un no jebkuras atrašanās vietas. Ja esi izveidojis e-adresi, turpmāk valsts un pašvaldības iestādes sazināsies ar tevi šajā digitālajā pastkastītē, nevis papīra formātā uz deklarēto adresi. Savai e-adresei varēsi piekļūt portāla Latvija.lv sadaļā “Mana darba vieta” (portāla augšējā labajā stūrī).

Izveidot eAdresi