Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Saņemot iesniegumu ar lūgumu, iekļaut objektu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā vai izslēgt no tā, tiek izvērtēta objekta kultūrvēsturiskā vērtība un objekta saglabāšanas atbilstība valsts aizsargājamam kultūras pieminekļa statusam.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums brīvā formā. Iesniegumam pievieno:
    informāciju par objekta nosaukumu un atrašanās vietu, ziņas par īpašnieku (valdītāju), ja ir iespējams to noteikt, objekta aprakstu, fotofiksācijas materiālus un pamatojumu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu