Piesakoties Mantojuma pārvaldes pakalpojumu saņemšanai elektroniski, pamatojoties uz Elektronisko dokumentu likuma 3. panta pirmo un trešo daļu, pakalpojumi tiek sniegti, ja dokumenti noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisku dokumentu noformēšanu (ar drošu elektronisko parakstu). Elektroniski parakstītos dokumentus aicinām sūtīt uz e-pastu pasts@mantojums.lv

Piesakoties Mantojuma pārvaldes pakalpojumu saņemšanai papīra formātā, parakstītu iesniegumu iespējams nosūtīt pa pastu uz adresi Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050, vai iesniegt klātienē Mantojuma pārvaldes Klientu apkalpošanas centros Iestādes kontakti | Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (nkmp.gov.lv)

IEVĒRĪBAI:  aicinām neizmantot e-pastu gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju.

Saziņai iespējams izmantot E-adresi, kas ir drošas saziņas pakalpojums – jūsu digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv. Izveidojot e-adresi, valsts un pašvaldības iestādes turpmāk sazināsies ar jums digitālajā pastkastītē, nevis papīra formātā uz deklarēto adresi. Savai e-adresei varēsiet piekļūt portāla Latvija.lv sadaļā “Mana darba vieta” (portāla augšējā labajā stūrī).

Izveidot e-adresi

raksti mums uz eadrese

 

Iesniegumu un pieteikumu veidlapas

Projektu saskaņošanai ar Mantojuma pārvaldi iespējams iesniegt pēc būvniecības lietas atvēršanas BIS - neatverot būvniecības lietu, projekta iesniegšana Mantojuma pārvaldē nav iespējama.

Būvniecības ieceru saskaņošanai BIS no piedāvātajām turpmākajām darbībām (dokumentu veidiem) nepieciešams izvēlēties – BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS SASKAŅOJUMS,  turpinājumā norādot attiecīgās instances, ar kurām nepieciešams projekta saskaņojums. Šajā darbībā jāizvēlas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde TNI.

❗Darbība – NKMP ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS IESNIEGUMS – attiecas tikai uz iesniegumiem par: Pārvaldes atļaujas pagarināšanu; iesniegumu par darbu veicējiem; labojumiem jau iepriekš izsniegtajā atļaujā (būvdarbu veicēju maiņa, īpašnieka maiņa).

Elektronisko būvprojektu iesniegšana Mantojuma pārvaldē

Iesniegumā jāizmanto portatīvā dokumenta (PDF) formāts vai portatīvā dokumenta formāts ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A). Elektroniskā dokumenta nosūtīšanai vai saglabāšanai elektronisko datu nesējos var izmantot arī EDOC formāta pakotni. Iesniegumam jāpievieno elektroniskā būvprojekta datne. Līdz 50MB datne pievienojama e-pastam, bet, pārsniedzot šo izmēru, dati jāaugšupielādē publiskā datu glabāšanas vietnē, sūtījumam pievienojot pieejas saiti.

Būvprojektam jābūt parakstītam ar projekta vadītāja (izstrādātāja) drošu elektronisko parakstu. Iesniegumam un būvprojektam jābūt diviem atsevišķiem dokumentiem, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi par dokumenta cauršūšanu vai caurauklošanu elektroniskajam dokumentam nodrošina, cauršujamos vai caurauklojamos dokumentus parakstot kopā kā vienu datni.

Ja iesniegto būvprojektu pārvalde akceptējusi ar drošu elektronisko parakstu, saskaņojuma spiedogi netiek pārnesti uz papīra formātu (iesniedzēja papildus iesniegtām ģenerālplāna lapām u.c.) 

Sīkāka informācija sadaļā Būvniecības dokumentācijas saskaņošana

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas uzdevums ir sekmēt un atbalstīt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu izpēti, konservāciju un neatliekamu restaurāciju, nodrošinot līdzekļu sadali atklātā konkursā pēc iespējas plašākam objektu un pasākumu lokam, pēc iespējas lielāka kultūras mantojuma apjoma Latvijā glābšanai.

Sīkāka informācija sadaļā: Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programma

Lai saņemtu atļauju vai izziņu kultūras priekšmetu izvešanai no Latvijas Republikas, Mantojuma pārvaldē jāuzrāda izvešanai paredzētais kultūras priekšmets. Kultūras priekšmetu aprites daļas mākslas priekšmetu eksperti jautājumos par atļauju sagatavošanu kultūras priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm pieņem pirmdienās 10.00-17.00, otrdienās un ceturtdienās 10.00-14.00 

Kontakti: Kultūras priekšmetu aprites daļa

Sīkāka informācija sadaļā: Kultūras priekšmetu aprite

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome darbojas, pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu. ❗Ja jautājumu Padomei iesniedz projekta autors vai īpašnieks, jautājums tiek izskatīts konsultatīvi un balsojums netiek veikts, jautājumus izvērtēšanai aicinām iesniegt līdz iepriekšējās nedēļas trešdienas plkst. 15:00.

Sīkāka informācija sadaļā: Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome

Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padome ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izveidota pastāvīga sabiedriska institūcija ar darbības mērķi veicināt materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kas ietver kvalitatīvu izpēti, konservāciju un restaurāciju. 

Padome:

  1. novērtē speciālista kvalifikāciju restaurācijas specialitātē;
  2. izvērtē restaurācijas darba izpildījuma kvalitāti un procesa atbilstību nacionālu un starptautisku kultūras mantojuma aizsardzības jomas tiesību aktiem restaurācijas jomā;
  3. izvērtē restaurācijas programmu (tās izmaiņas) un priekšlikumus;
  4. sniedz Pārvaldei metodisku atbalstu restaurācijas kvalitātes novērtēšanas un veicināšanas jautājumos.

Sīkāka informācija sadaļā: RESTAURATORU KVALIFIKĀCIJA