Brīvības piemineklis

Lai pilnveidotu un uzlabotu Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu aizsardzību, apsaimniekošanu un saglabāšanu, 2021. gada 4. februārī Ministru kabinets apstiprināja Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomi, balstoties uz 2020. gadā pieņemto abu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu likumu.

Padomes darbības pamatuzdevumi ir:

  • izvērtēt Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu Apsaimniekošanas programmu;
  • sniegt priekšlikumu Kultūras ministrijai par valsts finansējumu kārtējam gadam;
  • izvērtēt pārskatus par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu Apsaimniekošanas programmas norisi un par valsts budžeta, pašvaldību budžetu un ziedoto līdzekļu izlietojumu;
  • sniegt atzinumu par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu saglabāšanu, aizsardzību un izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu projektiem, tostarp sniegt priekšlikumus valsts un Rīgas domes atbildīgajām institūcijām par Brīvības pieminekļa aizsardzības zonā un Rīgas Brāļu kapu teritorijā un aizsardzības zonā noteiktajiem ierobežojumiem vai ierobežojumu atcelšanu;
  • sniegt priekšlikumus Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu apsaimniekotājam par šo kultūras pieminekļu saglabāšanai, uzturēšanai un atjaunošanai veikto ziedojumu izmantošanu;
  • sniegt atzinumu par Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu simbolikas izmantošanu;
  • ierosināt citu ar Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu saglabāšanu, aizsardzību, izmantošanu vai attīstību saistīto jautājumu izskatīšanu attiecīgajās institūcijās, kā arī piedalīties šo jautājumu izskatīšanā un sniegt atzinumus par tiem.

Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu padomes darbu organizē Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde.