Reizi gadā iestāde sagatavo publisko pārskatu par tās darbības rezultātiem iepriekšējā kalendārajā gadā. Publiskajos pārskatos ir pieejama apkopojoša informācija par iestādes mērķiem un darba rezultātiem, par finansējuma izlietojumu, kā arī plānotās prioritātes nākamajam gadam. Sadaļā pieejami arī pētījumi, statistika, faktu lapas u.c.