Varakļānu muižas kapliča - kapela
Attēlā viens no 2022.g. finansējumu saņēmušajiem objektiem - Varakļānu muižas kapliča - kapela; Foto: Linda Zonne-Zumberga

Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likuma mērķis ir nodrošināt aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu - Latvijas dievnamu, klosteru, kapelu, lūgšanu namu un reliģisko rituālu priekšmetu, kā nacionāli nozīmīgas kultūras mantojuma daļas saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Sakrālā mantojuma saglabāšanu un uzturēšanu reglamentē šis likums, likums "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un citi normatīvie akti.

Priekšlikumu sakrālā mantojuma objekta iekļaušanai sakrālā mantojuma finansēšanas programmā var pieteikt reliģiskā savienība (baznīca), iesniedzot vienu kopīgu priekšlikumu objektu atjaunošanai (arī par baznīcas draudzēm piederošajiem objektiem), norādot objektus prioritārā secībā. Priekšlikumus sakrālā mantojuma objekta iekļaušanai sakrālā mantojuma finansēšanas programmā iesniedz Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei līdz kārtējā gada 31. decembrim.

Piesakot sakrālā mantojuma objekta iekļaušanu sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, iesniedz:

1) aizpildītu finansējuma pieteikumu, kurā ietverta informācija par pieteikuma iesniedzēju, objektu, tā īpašnieku, veicamo darbu apjomu un raksturu;

2) apsekojuma aktu, kurā norādīti konstatētie defekti, vai citu dokumentu, kas pēc iespējas detalizēti raksturo situāciju sakrālā mantojuma objektā un apliecina paredzēto darbu nepieciešamību;

3) krāsainus attēlus, kas raksturo situāciju sakrālā mantojuma objektā;

4) paredzēto darbu, izmantojamo metožu un materiālu aprakstu;

5) izmaksu aprēķinu;

6) informāciju par kārtību, kādā tiek nodrošināta sakrālā mantojuma objekta pieejamība sabiedrības apskatei, kā arī tā izmantošana un apsaimniekošana, iekļaujot kontaktinformāciju (tīmekļvietnes adresi, e-pasta adresi, tālruņa numuru);

7) apliecinājumu, ka attiecīgā reliģiskā organizācija, kura ietilpst reliģiskajā savienībā (baznīcā), piekrīt tās īpašumā esoša sakrālā mantojuma objekta iekļaušanai sakrālā mantojuma finansēšanas programmā;

8) informāciju par pasākumiem, kas tiks veikti sakrālā mantojuma objekta autentiskuma nodrošināšanai un oriģinālās substances saglabāšanai. Ja kādam darbu veidam nav nepieciešama projekta dokumentācija, tas jāatspoguļo aprakstā, metodikā vai tam jābūt uztveramam detalizētā praktisko darbu izpildes tāmē;

9) informāciju par sakrālā mantojuma objekta sabiedrisko nozīmīgumu, tai skaitā informāciju par aizvadītā gada pasākumu skaitu un apmeklētāju skaitu sakrālā mantojuma objektā vai vietā, kur tas atrodas.

Lēmumu par sakrālā mantojuma objekta iekļaušanu sakrālā mantojuma finansēšanas programmā pieņem Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kā arī nosaka pieejamā finansējuma sadalījumu un finansējuma piešķiršanu, kā arī kontrolē programmas līdzekļu izlietojumu. Saistībā ar sakrālā mantojuma atjaunošanas programmas projekta īstenošanu ieteikums sniedz Sakrālā mantojuma padome, kā arī izvērtē nepieciešamās izmaiņas projekta īstenošanas gaitā. Padomes sastāvā ietilpst viens pārstāvis no Kultūras ministrijas, trīs pārstāvji no Mantojuma pārvaldes un pa vienam pārstāvim no tām reliģiskajām savienībām (baznīcām), kuras iesniegušas šā likuma 3. panta pirmajā daļā minēto priekšlikumu.

Par sakrālā mantojuma objektam piešķirto valsts budžeta līdzekļu tiesisku un ekonomisku izlietojumu, kā arī sakrālā mantojuma objekta uzturēšanu un savlaicīgu ar tā saglabāšanu saistītu kopšanas darbu veikšanu ir atbildīgs sakrālā mantojuma objekta īpašnieks.

Pēc darbu pabeigšanas vai līgumā noteiktajā termiņā sakrālā mantojuma objekta īpašnieks iesniedz Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei detalizētu rakstveida pārskatu par veiktajiem darbiem, norādot darbaspēka, materiālu un mehānismu izmaksas un nodokļu sadalījumu. Pārskatam pievieno fotogrāfijas un maksājumus apliecinošo dokumentu uzskaitījumu, kā arī finansējuma izlietojuma rezultātā sagatavoto dokumentāciju (ja tāda ir sagatavota) vienā eksemplārā.

Ievērībai: Sakrālā mantojuma objekts (turpmāk arī — objekts), kas iekļauts sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, attiecīgajā kalendāra gadā nevar tikt finansēts vienlaikus arī no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar likuma "Par kultūras pieminekļu aizsardzību" un Doma baznīcas un klostera ansambļa likuma noteikumiem.

Dokumenti

Baiba Brice

Administratīvās daļas vadītāja vietniece
baiba.brice [at] mantojums.lv

Jānis Lapiņš

Administratīvās daļas vadītājs
janis.lapins [at] mantojums.lv