trafaretēts sienu gleznojums
Foto: Iveta Berga-Muižniece

Līdz 2022. gada 1. jūnijam valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji var iesniegt pieteikumus atklātā konkursā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai. Plānotais sadalāmā finansējuma apjoms ir 1 006 150 EUR.

Programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā, līdzekļus piešķirot pēc iespējas plašākam objektu lokam visā Latvijā.

Konkursa prioritātes ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kultūras pieminekļu izpēte, kā arī restaurācijas amatu apmācība un pieredzes pārņemšana. Maksimālais piešķiramais finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz
30 000 EUR.

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība vēl 25 gadus. Līdzekļu saņemšanai plānotajiem darbiem ir jābūt iepriekš saskaņotiem Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē. Darbu izpildītājiem jābūt pieredzei vismaz divu kultūrvēsturisku pieminekļu konservācijā vai restaurācijā.

Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, 2022. gada konkursā piešķirtais finansējums jāapgūst līdz 2022. gada beigām.

Agnese Rupenheite

Vadītāja
agnese.rupenheite [at] mantojums.lv

Daiga Toc-Macāne

Speciāliste
daiga.toc-macane [at] mantojums.lv

2022. gads

Informācija par programmas izpildi:

2021. gads

2020. gads:

2019. gads:

2018. gads:

2017. gads: