Noslēdzies Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020. gada ārpuskārtas 4. konkurss, kurā maksimālais pieejamais finansējums vienam objektam - 20 000 eiro. 

Darbi ir jāpabeidz un finansējuma izlietojuma atskaite Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei ir jāiesniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Papildus informācija:

Attīstības daļas vadītājas vietniece Agnese Rupenheite (67228505,  agnese.rupenheite@mantojums.lv) vai Attīstības daļas speciāliste Daiga Toc-Macāne (67228505, daiga.tocmacane@mantojums.lv)

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas ārkārtas konkursa rezultāti

Papildus finansējums kultūras pieminekļu restaurācijai un konservācijai tika piešķirts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 18.jūnija rīkojuma nr.339 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, nolūkā sniegt atbalstu Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes radīto negatīvo seku ietekmes mazināšanai kultūras pieminekļu aizsardzības nozarē. 

Ārkārtas konkursa ietvaros tika paredzēts piešķirt finansējumu kultūras pieminekļu īpašniekiem – biedrībām, nodibinājumiem un komersantiem, prioritāri atbalstot tos, kas pieredzējuši vai prognozē zaudējumus saistībā ar Covid – 19 pandēmiju.

Maksimālais pieejamais finansējums vienam objektam - 10 000 eiro. Kopējais ārkārtas konkursā pieejamais finansējums - 405 000 eiro.

Darbi ir jāpabeidz un finansējuma izlietojuma atskaite Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei ir jāiesniedz līdz 2020. gada 31. decembrim.

Papildus informācija:

Attīstības daļas vadītājas vietniece Agnese Rupenheite (67228505,  agnese.rupenheite@mantojums.lv) vai Attīstības daļas speciāliste Daiga Toc-Macāne (67228505daiga.tocmacane@mantojums.lv)

Izsludināts Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas 2020. gadam 2. konkurss

Līdz 2020. gada 30. aprīlim valsts nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji var iesniegt pieteikumus atklātā konkursā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Programmas mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu kultūras pieminekļu īpašniekiem objektu konservācijā un restaurācijā, līdzekļus pēc iespējas piešķirot plašākam objektu lokam visā Latvijā.

Konkursā prioritāti atbalstāma ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kultūras pieminekļu izpēte, kā arī restaurācijas amatu apmācība un pieredzes pārņemšana. Maksimālais piešķiramais finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 20`000,00 EUR.

2020. gada 1.konkursā finansējums tika piešķirts 46 objektiem, piešķirot 350 400,- EUR

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība vēl 25 gadus. Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību, 2020. gada konkursā piešķirtais finansējums jāapgūst līdz 2020. gada beigām.

Papildus informācija:
Attīstības daļas vadītājas vietniece Agnese Rupenheite (67228505,  Agnese.Rupenheite@mantojums.lv)

Dokumenti:

Informācija par programmas izpildi:

2019. gads:

2018. gads:

2017. gads: