Jaunpils pils
Foto: NKMP Kurzemes reģionālā nodaļa

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas uzdevums ir sekmēt un atbalstīt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu izpēti, konservāciju un neatliekamu restaurāciju, nodrošinot līdzekļu sadali atklātā konkursā pēc iespējas plašākam objektu un pasākumu lokam, pēc iespējas lielāka kultūras mantojuma apjoma Latvijā glābšanai. 

Programmas prioritāri atbalstāmie pasākumi ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kas nodrošina kultūras pieminekļa pastāvēšanu ilgtermiņā un nav saistīti ar tā funkciju uzlabošanu.

Pieteikumu var iesniegt Latvijā reģistrētas kapitālsabiedrības, pilnsabiedrības, biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas. Valsts iestādes, kā arī pašvaldības un citas atvasinātas publiskas iestādes var iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai, ja to budžetā nav paredzēts valsts finansējums nolikuma 5. punktā (sk. nolikumu) noteiktajiem darbiem.

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība vēl 25 gadus.  

2024. gada Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas finansējuma konkurss noslēdzies.

1. Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 39. vai 52. punktā minēto, darbu pārskatu.  Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi (likumi.lv):

39. Pēc kultūrvēsturiskās vai arheoloģiskās izpētes darbu pabeigšanas atļaujā noteiktajā termiņā pārvaldē iesniedz izpētes darbu pārskatu. Pārskatā iekļauj pētāmā objekta raksturojumu, darbu procesa gaitu, atklājumu aprakstu, ilustratīvo materiālu (piemēram, plānus, fotoattēlus, zīmējumus), atradumu dokumentācijas sarakstus, arheoloģiskās izpētes darbu gadījumā – aktus par senlietu nodošanu glabāšanā publiskos muzejos.

52. Kultūras pieminekļu restaurācijas, konservācijas vai citu šo noteikumu 35.1. apakšpunktā minēto darbu autors (vadītājs) mēneša laikā pēc darbu pabeigšanas vai, ja darbi tiek veikti ilgāk par gadu, katru gadu mēneša laikā pēc kalendāra gada beigām iesniedz pārvaldē (ja atļaujā par darbu veikšanu pārvalde to ir pieprasījusi) un attiecīgajā pašvaldībā pārskatu par kultūras piemineklī veiktajiem darbiem. Pārvalde pēc pārskata izvērtēšanas sniedz atzinumu par veikto darbu atbilstību izsniegtajai atļaujai. Pārskatā iekļauj:

    52.1. īsu objekta vēsturi;

    52.2. objekta saglabātības stāvokli pirms un pēc darbu veikšanas;

    52.3. veikto darbu procesa aprakstu un vizuālās fiksācijas materiālus;

    52.4. informāciju par kultūrvēsturiski vērtīgajiem demontētajiem elementiem un to uzglabāšanu;

    52.5. darba zīmējumu korekcijas.

2. Darbu izpildtāmi, Darba finansējuma izlietojuma rezultātā sagatavotās dokumentācijas (ja tāda jāgatavo) vienu eksemplāru,

3. Tirgus izpētes apliecinājumus vai veiktā iepirkuma dokumentāciju, 

4. maksājumu uzdevumu sarakstu un 

5. apliecinājumu, ka finanšu dokumenti, kas aprakstīti Atskaitē (tajā skaitā pārskaitījumi, kases čeki, darījumus apliecinošas kvītis, kurās ir norādīta uzņēmēja (izpildītāja) adrese, nosaukums, reģistrācijas numurs, preces vai pakalpojuma nosaukums, daudzums, cena, summa, piegādes datums un paraksts), būs pieejami kontrolei piecus gadus pēc Darbu finansējuma izlietošanas

Jānis Lapiņš

Administratīvās daļas vadītājs
janis.lapins [at] mantojums.lv

Laima Šmiukše

Speciāliste
laima.smiukse [at] mantojums.lv

Informācija par programmas izpildi:

2023. gads

2022. gads

2021. gads

2020. gads:

2019. gads:

2018. gads:

2017. gads: