foto

 

Sākot ar 2021. gada 1. janvāri, kultūras priekšmetiem, kas tiks izvesti uz Apvienoto Karalisti, būs nepieciešama atļauja to izvešanai no Latvijas ārpus Eiropas Savienības robežām, paredzot muitas formalitāšu kārtošanu, kā to nosaka 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 846 “Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā” 21. punkts. Līdz 2020. gada 31. decembrim izsniegtās atļaujas kultūras priekšmetu izvešanai pēc minētā datuma vairs nebūs derīgas turpmākai izmantošanai, izvedot priekšmetus uz Apvienoto Karalisti (pārejas periodā atļaujas tiek izsniegtas ar termiņu 2020. gada 31. decembris).

Kultūras priekšmetu izvešanas atļauju regulē 2016. gada 20. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 846.  Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vai valstij piederošo senlietu izvešanai var saņemt tikai pagaidu izvešanas atļauju.

Atļauja NAV nepieciešama:

 • priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 50 gadu laikā;
 • priekšmetiem, kas radīti/izgatavoti pēdējo 100 gadu laikā, un to autori vai izgatavotāji nav saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi;
 • priekšmetiem, kas ievesti no Eiropas Savienības dalībvalstīm ar īpašuma piederību vai iegādi apliecinošiem dokumentiem un ar atļauju kultūras priekšmeta izvešanai no citas Eiropas Savienības dalībvalsts;
 • priekšmetiem, kuriem paredzēta pagaidu ievešana Latvijā no valstīm, kuras nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ja to īpašnieks (valdītājs) to deklarējis Latvijas muitas iestādē.

Atļauju kultūras priekšmeta izvešanai IR nepieciešama:

 • priekšmetiem, kas senāki par 50 gadiem un ir saistīti ar Latvijas kultūras vēsturi, – tos radījušas Latvijas mākslas un kultūras rādītājos fiksētas personas un ražotnes un tie nepieder to autoriem un izgatavotājiem;
 • priekšmetiem, kas senāki par 100 gadiem neatkarīgi no to izcelsmes vietas;
 • transporta līdzekļiem, kas senāki par 75 gadiem.

Lai saņemtu ATĻAUJU:

1) jāiesniedz aizpildīts pieteikums kultūras priekšmeta izvešanai (ja izvedami vairāki priekšmeti, tos visus var uzrādīt vienā pieteikumā, taču atļauja tiek sagatavota katram priekšmetam atsevišķi);

2) jāuzrāda izvedamos kultūras priekšmetus ekspertu apskatei Pils ielā 20, iepriekš sazinoties par vizīti pa tālruni 67224519 (pieņemšanas laiks P. 10.00–17.00, O., C. 10.00–14.00);

3) jāsamaksā valsts nodeva* ar bankas pārskaitījumu vai ar maksājuma karti pēc rekvizītu saņemšanas:

 • par atļauju, veicot ekspertīzi, kultūras priekšmeta legālās izcelsmes pārbaudi un apskati, – 37,53 euro;
 • par atļauju, veicot ekspertīzi, kultūras priekšmeta legālās izcelsmes pārbaudi un izbraukuma apskati (liela izmēra darba izvešana), – 45,50 euro;
 • par atkārtotu atļauju, veicot ekspertīzi, kultūras priekšmeta legālās izcelsmes pārbaudi un apskati, – 14,74 euro.

*No valsts nodevas samaksas ir atbrīvotas valsts un pašvaldību iestādes, ja kultūras priekšmetu pagaidu izvešana no Latvijas Republikas nepieciešama reprezentatīvos nolūkos un izglītības un kultūras sadarbības ietvaros. Politiski represētās personas, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti un personas, kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu maksā 50 % apmērā no norādītā valsts nodevas apmēra, ja kultūras priekšmetu pagaidu izvešana no LR nepieciešama personiskām vajadzībām.

Lēmums par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju tiek pieņemts 15 dienu laikā pēc kultūras priekšmeta izpētes. 

Ja vēlaties saņemt IZZIŅU, kas apliecina, ka kultūras priekšmetu izvešanai nav nepieciešama atļauja:

1) jāiesniedz aizpildīts pieteikums izziņai (ja izvedami vairāki priekšmeti, tos visus var uzrādīt vienā pieteikumā, jo tiek izsniegta viena izziņa visiem priekšmetiem);

2) jāuzrāda izvedamos kultūras priekšmetus ekspertu apskatei Pils ielā 20, iepriekš sazinoties par vizīti pa tālruni 67224519;

3) jāsamaksā valsts nodeva** ar bankas pārskaitījumu vai ar maksājuma karti pēc rekvizītu saņemšanas:

 • izziņa (1–5 kultūras priekšmeti) – 20,78 euro;
 • izziņa (6–20 kultūras priekšmeti) – 41,56 euro;
 • izziņa (21–35 kultūras priekšmeti) – 62,34 euro;
 • izziņa (36–50 kultūras priekšmeti) – 83,12 euro;
 • izziņa (51 kultūras priekšmets un vairāk) – 103,90 euro;
 • kultūras priekšmeta apskate tā atrašanās vietā, 1 st. – 13,92 euro.

**Maksai par minētajiem pakalpojumiem piemēro 50 % atlaidi šādām peronu grupām: 1) politiski represētām personām (uzrādot apliecību); 2) ja pieprasītā informācija personai vai institūcijai nepieciešama bērna tiesību un interešu aizsardzībai – pēc pamatota iesnieguma saņemšanas. 

Izvedot kultūras priekšmetus ārpus Eiropas Savienības robežām, jāparedz muitas formalitāšu noformēšana muitas iestādē un  kultūras priekšmetu izvešanu tikai tajās ārējās robežas šķērsošanas vietās, kurās ir izvietoti muitas kontroles punkti.

Par mākslas un antikvāro priekšmetu aprites noteikumu pārkāpšanu ir paredzēts brīdinājums vai naudas sods fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

 

Par neskaidrajiem jautājumiem zvanīt Kultūras priekšmetu aprites daļai: 67224519.