Latvijā, tāpat kā citās Eiropas valstīs, ir izveidota nacionāla kultūras mantojuma aizsardzības institūcija. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir kultūras ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku un kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā, veic kultūras mantojuma apzināšanu, izpēti un pieminekļu uzskaiti.

Pārvaldes funkciju izpildi nodrošina 7 struktūrdaļas un 5 reģionālās nodaļas. Uzdevumu veikšanai, Pārvalde sadarbojas ar sabiedriskām ekspertu padomēm, pašvaldībām, ministrijām un to dienestiem, kuru darbs saistīts ar kultūras mantojumu.

Kultūras pieminekļu aizsardzības nozares virsmērķis ir saglabāt kultūras mantojumu kā cilvēka dzīves kvalitātes nozīmīgu faktoru – apzināt, aizsargāt un iekļaut mūsdienu dzīves apritē materiālo kultūras mantojumu, veicināt sabiedrībā kultūrvēsturisku vērtību izpratni.

Mūsu mērķi:

 • sabiedrībai ērta un profesionāla mantojuma aizsardzības sistēma, kas, saskaņā ar starptautiski atzītiem principiem, palīdz kultūras pieminekļu saimniekiem un lietotājiem kvalitatīvi saglabāt vērtības, kā arī novērš kultūrvēsturisko vērtību degradējošas aktivitātes; 
 • arvien pieaugoša sabiedrības izpratne par kultūrvēsturiskās vides vērtībām, padarot tās par aizsargātu kvalitatīvas dzīves telpas un noturīgas izaugsmes sastāvdaļu.
 • Kultūras pieminekļu kontrole, kas saistīta ar vides pārveidošanu;
 • Kultūras mantojuma popularizēšana un informācijas sniegšana;
 • Kultūras vērtību apzināšana un uzskaite;
 • Kultūras pieminekļu glābšanas pasākumu finansēšana;
 • Kultūras pieminekļu saglabāšanas pasākumu organizēšana.
 • Realizēt valsts kontroli kultūras pieminekļu aizsardzībā. 
 • Veikt kultūras pieminekļu valsts uzskaiti, apzināt un pētīt kultūras mantojumu. 
 • Izskatīt dokumentāciju par darbiem, kas saistīti ar kultūras pieminekļiem. 
 • Dot norādījumus kultūras pieminekļu īpašniekiem par attiecīgā kultūras pieminekļa izmantošanu un saglabāšanu. 
 • Izsniegt noteikta parauga atļaujas konservācijas, restaurācijas, remonta un rekonstrukcijas darbu veikšanai kultūras pieminekļos. 
 • Veikt mākslas un antikvāro priekšmetu ekspertīzi, izsniegt atļaujas to izvešanai uz ārvalstīm. 
 • No īpaši iedalītiem līdzekļiem finansēt kultūras pieminekļu pētniecības, glābšanas un restaurācijas darbus. 
 • Apturēt saimniecisko darbību, ja tiek pārkāpti kultūras pieminekļu aizsardzības noteikumi un tiek apdraudēts kultūras piemineklis, par pārkāpumiem uzlikt administratīvos sodus, celt prasību par zaudējumu atlīdzināšanu. 

Ja Jūs interesē darba iespējas Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, bet vakanču sadaļā nav aktuālu sludinājumu, par darba iespējām iestādē aicinām sazināties, aizpildot formu.

Pārvaldes darbība balstīta Konvencijā par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību, Konvencijā Eiropas arhitektūras mantojuma aizsardzībai, Eiropas Konvencijā arheoloģijas mantojuma aizsardzībai, Eiropas Padomes Vispārējā konvencijā par kultūras mantojuma vērtību sabiedrībai, Latvijas Republikas likumā Par kultūras pieminekļu aizsardzību, kā arī citos likumos, Ministru kabineta noteikumos un rīkojumos, kā arī starptautiskās hartās, deklarācijās, rezolūcijās un citos starptautiskos dokumentos. Vairāk informācijas atradīsiet sadaļā Normatīvie akti