Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome 2023. gada septembrī
Attēlā: Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome 2023. septembrī, konkrētā sasaukuma pēdējā sēdē. No kreisās stāv: P. Ratas, J. Dambis, I. Purmale, A. Ancāne, B. Moļņika, A. Kronbergs, V. Brūzis. No kreisās sēž: J. Asaris, A. Kušķis, A. Lapiņš. Foto: L. Zonne-Zumberga

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome darbojas, pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu.

Padomes kompetencē ir sniegt atzinumus un konsultēt par dažādu pārveidojumu ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi Rīgas vēsturiskā centra teritorijā un tā aizsardzības zonā, saistībā ar:

  • teritorijas plānojuma jautājumiem;
  • jaunu objektu būvniecības iecerēm;
  • ēku un būvju rekonstrukciju vai nojaukšanu;
  • pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu;

Veikto atzinumu Padome sniedz Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai. Ja jautājumu Padomei iesniedz projekta autors vai īpašnieks, jautājums tiek izskatīts konsultatīvi un balsojums netiek veikts.

Padome neapstiprina normatīvajiem aktiem neatbilstošas ieceres, atbilstību, likumā noteiktās kompetences ietvarā, vērtē Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments. 

Saskaņā ar Padomes nolikumu, sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, tradicionāli trešdienās, Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē.

Ņemot vērā, ka Padomes darba kārtība un ar to saistītie dokumenti atbilstoši nolikumam Padomes locekļiem jāizsūta ne vēlāk kā četras darba dienas pirms sēdes, jautājumus izvērtēšanai aicinām iesniegt līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienas plkst. 15.00.

Ja jautājumu Padomei iesniedz institūcija, projekta iesniedzējs sagatavo īsu prezentāciju par jautājuma būtību, kā arī institūcijas viedokli. Jautājuma izvērtēšanā iesniedzējs pieaicina arī ieceres autoru. Pēc jautājuma izskatīšanas notiek Padomes balsojums.

Pirms projekta iesniegšanas, aicinām konsultēties Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā. 

Parakstītus iesniegums jautājuma izskatīšanai noteiktajā termiņā jāsūta: pasts@mantojums.lv

Neskaidrību gadījumā sazināties ar Padomes sekretāru:

Linda Zonne-Zumberga

Sabiedrisko attiecību speciāliste
linda.zonne-zumberga [at] mantojums.lv