Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padome darbojas, pamatojoties uz Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu.

Tās kompetencē ir veicināt un sniegt atzinumu par Rīgas vēsturiskā centra teritorijas plānojuma jautājumiem, izvērtēt ieceres par jaunu objektu būvniecību, ēku un būvju rekonstrukciju vai nojaukšanu, kā arī pieminekļu uzstādīšanu un atjaunošanu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, sniegt atzinumu Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei un par kultūras pieminekļu aizsardzību atbildīgajai Rīgas Domes institūcijai par dažādu pārveidojumu ietekmi uz kultūrvēsturisko vidi, kā arī citas tiesības saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumā noteikto.

Saskaņā ar Padomes nolikumu sēdes notiek ne retāk kā reizi mēnesī, tradicionāli trešdienās.

Ņemot vērā, ka Padomes darba kārtība un ar to saistītie dokumenti atbilstoši nolikumam Padomes locekļiem jāizsūta ne vēlāk kā četras darba dienas pirms sēdes, jautājumus izvērtēšanai aicinām iesniegt līdz iepriekšējās nedēļas trešdienas plkst. 15:00.

Ja jautājumu Padomei iesniedz institūcija, projekta iesniedzējs sagatavo īsu prezentāciju par jautājuma būtību, kā arī institūcijas viedokli. Jautājuma izvērtēšanā iesniedzējs pieaicina arī ieceres autoru. Pēc jautājuma izskatīšanas notiek Padomes balsojums.

❗Ja jautājumu Padomei iesniedz projekta autors vai īpašnieks, jautājums tiek izskatīts konsultatīvi un balsojums netiek veikts. Pirms projekta iesniegšanas, aicinām konsultēties Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē vai Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā. Padome aicina jautājumu prezentēt elektroniski, uz planšetēm, vai izdruku gadījumā - sagatavot tās visiem Padomes locekļiem. Padome patur arhīvam vienu izvērtētā projekta eksemplāru.