Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi

Nelikumīgi izvesto mākslas un antikvāro priekšmetu atdošanas kārtība

Kultūras ministrijas nolikums

Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu

Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes nolikums

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības noteikumi

Noteikumi par valsts nozīmes kultūras pieminekļu pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem

Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā

Noteikumi par valsts nodevu par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, pagaidu izvešanu un mākslas un antikvāro priekšmetu pilnīgu izvešanu un pagaidu izvešanu no Latvijas

Kultūras pieminekļu aizsargjoslas (aizsardzības zonas) noteikšanas metodika

Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi

Ēku būvnoteikumi

Vispārīgie būvnoteikumi

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes nolikums

Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības fonda līdzekļu pārvaldīšanas un izlietošanas kārtība

Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumi

Īpaši aizsargājamās kultūrvēsturiskās teritorijas "Abavas ieleja" nolikums

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – nolikums

Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgums par noteiktu kultūras mantojuma objektu aizsardzību un saglabāšanu 

Noteikumi par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par noteiktu kultūras mantojuma objektu aizsardzību un saglabāšanu

Rīgas doma padomes nolikums

Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība

Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs (likumi.lv)

Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem

Aizsargjoslu ap kapsētām noteikšanas metodika

Dabas aizsardzības noteikumi meža apsaimniekošanā

Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža

Dzīvojamās mājas privatizācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanas noteikumi

Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta – aizsardzības kārtība

Darbības pamatnostādnes Pasaules mantojuma konvencijas īstenošanai