Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde izvērtē un saskaņo paredzamo pārveidojumu apjomu un ietekmi uz kultūras pieminekli vai tā aizsardzības zonu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
    Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums (skat. Veidlapas), kam pievienojama kultūras pieminekļa restaurācijas, rekonstrukcijas, renovācijas (remonta), konservācijas vai jaunbūves (ja tā iecerēta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu teritorijā vai aizsardzības zonā) projekta dokumentācija. Būvprojekta (Projekta dokumentācija (skiču projekta vai tehniskā projekta stadijā jābūt noformētam un sakomplektētam atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām) vismaz divos eksemplāros (viens paliek Pārvaldes arhīvā).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Jāiesniedz pilnvara, ja tāda ir nepieciešama.

Saņemt pakalpojumu