Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļauja kultūras pieminekļa kultūrvēsturiskajai izpētei, kas saistīta ar iejaukšanos kultūras pieminekļa struktūrā, tiek izsniegta, pamatojoties uz kompetenta izpētes veicēja iesniegumu, kas ietver izpētes programmu un darbu aprakstu, garantējot, ka kultūras piemineklim netiks nodarīti zaudējumi un pēc darbu pabeigšanas tas tiks sakārtots, un tiks nodrošināta atsegto elementu saglabāšana.
Atļauja arheoloģiskās izpētes darbu veikšanai (tajā skaitā zemūdens izpētes) tiek izsniegta, ņemot vērā izpētes darbu pamatojumu un pamatojoties uz kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) rakstveida iesniegumu, norādot paredzamo darbu vietu, apjomu un izpildīšanas veidu. Atļaujā tiek norādīti īpaši arheoloģisko darbu veikšanas nosacījumi, ja tādi ir nepieciešami.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu, e-pastā ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot iestādes oficiālo e-adresi.
    Kultūrvēsturiskās izpētes atļaujas saņemšanai jāiesniedz izpētes veicēja iesniegums, kurā pamatota darbu veikšanas nepieciešamība. Iesniegumam pievienota izpētes programma un darba apraksts, kas saskaņoti ar kultūras pieminekļa īpašnieku (valdītāju), īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopija (ja nav reģistrētas zemesgrāmatā), kultūrvēsturiskās izpētes vai kultūrvēsturiskās inventarizācijas darbu vadītāja kompetenci apliecinoša dokumenta (piemēram, licence, sertifikāts) kopija.
    Arheoloģiskās izpētes atļaujas saņemšanai Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums, kam pievienojami dokumenti: izpētes programma, darbu apraksts; īpašnieka saskaņojums; īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti; darbu veicēja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (var būt kopijas).

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.