Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pārvalde izsniedz projekta izstrādei nepieciešamo informāciju par valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, ja projekts tiek izstrādāts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonu teritorijā saskaņā ar komersanta vai zemes ierīkotāja pieprasījumu (papīra formā vai digitālā veidā).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
  Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums.
  Zemes ierīcības projekta izstrādes gadījumā - īpašumu tiesību apliecinošs dokuments (kopija) vai pilnvara, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona, zemes ierīcības projekts, zemes gabala robežu plāns, projekta priekšlikums.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
  Zemes ierīcības projekta izstrādes gadījumā - Jāuzrāda pilnvara, ja pieteikuma iesniedzējs ir pilnvarota persona.

Saņemt pakalpojumu