Avotiņu pilskalns

Informējam, ka saistībā ar sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos izskanējušajām ziņām par postījumiem Avotiņu pilskalnā un senkapos Madonas novadā, NKMP Vidzemes reģionālās nodaļas pārstāve kopā ar AS “Latvijas valsts meži” (LVM) Rietumvidzemes reģiona pārstāvjiem šodien veica abu objektu apsekošanu.

Apsekojot objektus noskaidrots, ka  izskanējušās ziņas atbilst patiesībai – veicot mežizstrādes darbus LVM īpašumā esošajā mežā, nodarīti bojājumi abiem arheoloģiskajiem pieminekļiem un nav ievērota normatīvajos aktos noteiktā kārtība mežizstrādes darbu veikšanai kultūras pieminekļu teritorijā un tā aizsardzības zonā. Avotiņu pilskalnā atstātas smagās meža tehnikas risas, tomēr postījumi nav vērtējami kā pārāk lieli. Daudz lielāks posts nodarīts Avotiņu senkapiem – vēlā dzelzs laikmeta (9.-13. gs.) latgaļu uzkalniņu kapulaukam. Šie senkapi veidoti uz apbedījumiem uzberot līdz 1 m augstu un 5-10 m diametrā lielu uzkalniņu. Mežizstrādes laikā braucot pāri vismaz 10 uzkalniņiem ar smago tehniku, sapostīti to sāni un iebrauktas dziļas risas, kas varētu būt skārušas arī senos apbedījumus, tādējādi nodarot tiem ievērojamus postījumus.

Par laimi teritorijā vēl nav paspēts veikt augsnes sagatavošanu (aršanu) meža atjaunošanas darbiem, līdz ar to lielākais posts ir novērsts. Pārvalde vēlreiz izsaka pateicību visiem, kas pamanījuši un snieguši informāciju par postījumiem! Reizē vēlamies paskaidrot, ka lai gan abi arheoloģiskie pieminekļi ir postīti, tie ne tuvu nav iznīcināti un aizvien uzskatāmi par nozīmīgu mūsu kopīgā kultūras mantojuma daļu.

Pārbaudot NKMP rīcībā esošo dokumentāciju, konstatēts, ka šie postošie mežizstrādes darbi ar Pārvaldi nav saskaņoti. Plašsaziņas līdzekļos izskanējušais LVM skaidrojums, ka mežizstrādes darbi saskaņoti jau 2018. gadā, neatbilst patiesībai. 2018. g. NKMP deva atļauju LVM Avotiņu senkapu apkārtnē turpmāk bez atsevišķas saskaņošanas veikt virkni ar teritorijas kopšanu un meža biotopu uzturēšanu saistītus darbus – esošo stigu un ceļu uzturēšanu, latvāņu pļaušanu, jaunaudžu kopšanu, krūmu pļaušanu, putnu būrīšu izvietošanu un citus līdzīgus darbus, kas neietver mežizstrādi vai meža augsnes sagatavošanu (aršanu) mežaudžu atjaunošanai.

Ņemot vērā postījumu apmēru, NKMP ierosinās administratīvos procesus, lai saņemtu oficiālu LVM skaidrojumu par situāciju un pieņemtu lēmumu par tālākajām darbībām. Pārvaldes mērķis būs panākt pilnīgu postījumu sakopšanu abos arheoloģiskajos pieminekļos, darbu laikā nodrošinot arī nepieciešamo arheoloģisko izpēti un uzraudzību. Tāpat nepieciešams izstrādāt ilgtspējīgu šo arheoloģisko pieminekļu turpmākās uzturēšanas plānu – un nodrošināt tā izpildi.