Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padome ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izveidota pastāvīga sabiedriska institūcija ar darbības mērķi veicināt materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kas ietver kvalitatīvu izpēti, konservāciju un restaurāciju.

Padome:

 1. novērtē speciālista kvalifikāciju restaurācijas specialitātē;
 2. izvērtē restaurācijas darba izpildījuma kvalitāti un procesa atbilstību nacionālu un starptautisku kultūras mantojuma aizsardzības jomas tiesību aktiem restaurācijas jomā;
 3. izvērtē restaurācijas programmu (tās izmaiņas) un priekšlikumus;
 4. sniedz Pārvaldei metodisku atbalstu restaurācijas kvalitātes novērtēšanas un veicināšanas jautājumos.

Padome atbilstoši Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas kārtībai nosaka speciālistu kvalifikācijas novērtēšanas sistēmu ārējos normatīvos aktos nereglamentētās restaurācijas specialitātēs:

 • monumentālās glezniecības restaurācija;
 • stājglezniecības restaurācija;
 • monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurācija;
 • grafikas restaurācija;
 • rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restaurācija;
 • polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības restaurācija;
 • zeltījuma restaurācija;
 • būvgaldniecības izstrādājumu restaurācija;
 • mēbeļu un citu interjera iekārtas priekšmetu restaurācija;
 • keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restaurācija;
 • arheoloģiskā materiāla restaurācija;
 • ādas, pergamenta restaurācija;
 • tekstila izstrādājumu restaurācija;
 • akmens un citu silikātu materiālu objektu restaurācija;
 • metāla izstrādājumu restaurācija;
 • ērģeļu restaurācija;
 • būvmākslas objektu restaurācija;
 • arhitektoniski mākslinieciskā izpēte;
 • kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskā un bioloģiskā izpēte;
 • mākslas un antikvāro priekšmetu izpēte.

Izvērtējot kvalifikācijas pretendenta darbus, padome pieņem lēmumu un izsniedz šādas apliecības:

 • restaurators – speciālists;
 • restaurators – meistars;
 • restaurators – vecmeistars;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes speciālists;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes meistars;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vecmeistars;
 • mākslas un antikvāro priekšmetu izpētes eksperts;
 • kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās un bioloģiskās izpētes eksperts;

Kvalifikācijas novērtējums tiek veikts pēc personas lūguma, un tam ir rekomendējošs raksturs, neierobežojot personas tiesības sniegt pakalpojumus.

Padomes sastāvs:

 • Ieva Baļļa – Rīgas Celtniecības koledžas lektore, metāla restaurācijas darbnīcas vadītāja, RTU konservācijas un restaurācijas ķīmijas tehnoloģe, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģiskā materiāla restauratore, metāla izstrādājumu restauratore – vecmeistare;
 • Dace Čoldere – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Arhitektūras un mākslas daļas eksperte, mākslas vēsturniece;
 • Iveta Daugule – Balode – Mag.sc.soc., Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma saglabāšanas centra vadītāja, rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restauratore – vecmeistare;
 • Irbe Grīnberga – Mag.art., Latvijas Nacionālā vēstures muzeja restauratore, stājglezniecības restauratore – vecmeistare;
 • Linda Krāģe – Dr.sc.ing., Rīgas Celtniecības koledžas starptautisko sakaru koordinatore, akmens restauratore – meistare;
 • Vilnis Līdaka – Rundāles pils muzeja restaurators, mēbeļu un citu interjera iekārtas priekšmetu restaurators – vecmeistars;
 • Ronalds Lūsis – Mag.chem., SIA „Rīgas Doma pārvalde”, Rīgas Doma atjaunošanas vadītājs;
 • Indra Tuņa – Mag.sc.chem., Dipl.ing.chem., Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas departamenta ķīmiķe.
 • Eduards Krilovs - būvgaldniecības izstrādājumu un interjera iekārtas priekšmetu restaurators – vecmeistars;
 • Dace Pāže - Mag.art., stājglezniecības restauratore – meistare, docente, restaurācijas katedras vadītāja Latvijas Mākslas akadēmijā.

 

Papildus informācija pieejama pie padomes sekretāres Lindas Līvas Ošes.

Linda Līva Oše

Speciāliste restaurācijā
linda.liva.ose [at] mantojums.lv

Dokumenti: