Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas ekspertu padome ir Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes izveidota pastāvīga sabiedriska institūcija ar darbības mērķi veicināt materiālā kultūras mantojuma saglabāšanu, kas ietver kvalitatīvu izpēti, konservāciju un restaurāciju.

Padome:

 1. novērtē speciālista kvalifikāciju restaurācijas specialitātē;
 2. izvērtē restaurācijas darba izpildījuma kvalitāti un procesa atbilstību nacionālu un starptautisku kultūras mantojuma aizsardzības jomas tiesību aktiem restaurācijas jomā;
 3. izvērtē restaurācijas programmu (tās izmaiņas) un priekšlikumus;
 4. sniedz Pārvaldei metodisku atbalstu restaurācijas kvalitātes novērtēšanas un veicināšanas jautājumos.

Padome atbilstoši Restaurācijas kvalifikācijas novērtēšanas kārtībai nosaka speciālistu kvalifikācijas novērtēšanas sistēmu ārējos normatīvos aktos nereglamentētās restaurācijas specialitātēs:

 • monumentālās glezniecības restaurācija;
 • stājglezniecības restaurācija;
 • monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu restaurācija;
 • grafikas restaurācija;
 • rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restaurācija;
 • polihromā koka, dekoratīvās koktēlniecības restaurācija;
 • zeltījuma restaurācija;
 • būvgaldniecības izstrādājumu restaurācija;
 • mēbeļu un citu interjera iekārtas priekšmetu restaurācija;
 • keramikas, stikla un porcelāna izstrādājumu restaurācija;
 • arheoloģiskā materiāla restaurācija;
 • ādas, pergamenta restaurācija;
 • tekstila izstrādājumu restaurācija;
 • akmens un citu silikātu materiālu objektu restaurācija;
 • metāla izstrādājumu restaurācija;
 • ērģeļu restaurācija;
 • būvmākslas objektu restaurācija;
 • arhitektoniski mākslinieciskā izpēte;
 • kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskā un bioloģiskā izpēte;
 • mākslas un antikvāro priekšmetu izpēte.

Izvērtējot kvalifikācijas pretendenta darbus, padome pieņem lēmumu un izsniedz šādas apliecības:

 • restaurators – speciālists;
 • restaurators – meistars;
 • restaurators – vecmeistars;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes speciālists;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes meistars;
 • arhitektoniski mākslinieciskās izpētes vecmeistars;
 • mākslas un antikvāro priekšmetu izpētes eksperts;
 • kultūrvēsturisku objektu fizikāli ķīmiskās un bioloģiskās izpētes eksperts;

Kvalifikācijas novērtējums tiek veikts pēc personas lūguma, un tam ir rekomendējošs raksturs, neierobežojot personas tiesības sniegt pakalpojumus.

Padomes sastāvs:

 • Ieva Baļļa – Rīgas Celtniecības koledžas lektore, metāla restaurācijas darbnīcas vadītāja, RTU konservācijas un restaurācijas ķīmijas tehnoloģe, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģiskā materiāla restauratore, metāla izstrādājumu restauratore – meistare;
 • Dace Čoldere – Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes Attīstības daļas Restaurācijas politikas sektora eksperte, mākslas vēsturniece;
 • Iveta Daugule – Balode – Mag.sc.soc., Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma saglabāšanas centra vadītāja, rokrakstu, dokumentu, grāmatu un citu papīra izstrādājumu restauratore – meistare;
 • Irbe Grīnberga – Mag.art., Latvijas Nacionālā vēstures muzeja restauratore, stājglezniecības restauratore – vecmeistare;
 • Linda Krāģe – Dr.sc.ing., Rīgas Celtniecības koledžas starptautisko sakaru koordinatore, akmens restauratore – meistare;
 • Vilnis Līdaka – Rundāles pils muzeja restaurators, mēbeļu un citu interjera iekārtas priekšmetu restaurators – vecmeistars;
 • Ronalds Lūsis – Mag.chem., SIA „Rīgas Doma pārvalde”, Rīgas Doma atjaunošanas vadītājs;
 • Inta Rudzīte – grafikas restauratore – vecmeistare;
 • Indra Tuņa – Mag.sc.chem., Dipl.ing.chem., Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Restaurācijas departamenta ķīmiķe.

 

Papildus informācija par padomes darbu un plānotajām sanāksmēm pie padomes sekretāres Ievas Jekševicas (67213864ieva.jeksevica@mantojums.lv). Restauratoru kvalifikācijas novērtēšanas padomes ekspertu sēde Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē ir plānota šī gada 9. septembrī. Dokumentus izvērtēšanai aicinām iesniegt līdz 6. septembrim. Tos vēlams iesniegt elektroniskā formātā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu.

Dokumenti: