Jūrmalas Kultūrtelpas vides dizaina centrs
Foto: Juris Dambis

Jūrmalas pilsēta labi pazīstama ar koka arhitektūru, kas rada īpašu un pilsētai raksturīgu noskaņu. No Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošajiem 452 objektiem Jūrmalā, 385 ir tieši arhitektūras pieminekļi. 2021.g. nogalē pilsētā darbu uzsāka Jūrmalas Kultūrtelpas vides dizaina centrs (JKVDC), kas ir pirmā pašvaldības iestāde Latvijā, kas dibināta, pamatojoties uz  likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību5. pantu, kas paredz, ka Pašvaldību administratīvajās teritorijās, kurās vietējās nozīmes kultūras pieminekļu skaits pārsniedz 300 objektus, ir jānodrošina pašvaldības kultūras mantojuma aizsardzības dienesta izveide.

2. martā JKVDC apmeklēja Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (NKMP) vadība un speciālisti, lai klātienē pārrunātu darba aktualitātes. Centra prioritāte ir Jūrmalas vēsturiskās arhitektūras saglabāšana un kultūrvēsturiskā mantojuma popularizēšana. Jūrmalas pašvaldība savā jaunizveidotajā struktūrā ļoti aktīvi, veiksmīgi un atbildīgi uzsākusi vietējās nozīmes kultūras pieminekļu uzraudzības darbu, šādi apliecinot NKMP izvērstās politikas aktualitāti. Samērā īsajā laika periodā paveiktais liecina par ieinteresētību un profesionālu kompetenci. Darbu uzsākot, iestāde spērusi lielus soļus kultūrvēsturiskās vides sakārtošanas un uzturēšanas darbā, veicot situācijas apsekošanu un izvērtējumu, nododot aktuālo informāciju atbildīgajām institūcijām, izglītojot un konsultējot vietējos iedzīvotājus. Pozitīvi izceļama arī JKVDC izveidotā izglītojošā Jūrmalas vēsturiskās koka arhitektūras detaļu ekspozīcija “Trausli. Fragile” un nākotnes apņemšanās arvien plašāk un sistemātiskāk informēt un izglītot jūrmalniekus.

Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde pauž gandarījumu par JKVDC paveikto un vēl sekmes turpmākajā darbībā.