Jaunumi
Oleru muiža
Foto: NKMP Vidzemes reģionālā nodaļa

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas uzdevums ir sekmēt un atbalstīt valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu izpēti, konservāciju un neatliekamu restaurāciju, nodrošinot līdzekļu sadali atklātā konkursā pēc iespējas plašākam objektu un pasākumu lokam, pēc iespējas lielāka kultūras mantojuma apjoma Latvijā glābšanai.

Līdz 2024. gada 15. aprīlim (ieskaitot) valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji aicināti iesniegt pieteikumus atklātā konkursā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai.

Plānotais konkursā sadalāmā finansējuma apjoms 2024. gadā ir 535 000 EUR, vienam pieteikumam maksimālais piešķiramais finansējuma apmērs ir līdz 20 000 EUR. Ja kopējā darbu tāme vai dokumentācijas izmaksu aprēķins pārsniedz minēto summu, tajā atsevišķi atzīmējama pieprasītā summa un pozīcijas, kā arī pārējās summas līdzfinansējuma avoti. Finansējums jāapgūst līdz 2024. gada 1. decembrim.

Pieteikumu var iesniegt Latvijā reģistrētas kapitālsabiedrības, pilnsabiedrības, biedrības, nodibinājumi, reliģiskas organizācijas. Valsts iestādes, kā arī pašvaldības un citas atvasinātas publiskas iestādes var iesniegt pieteikumu finansējuma saņemšanai, ja to budžetā nav paredzēts valsts finansējums nolikuma 5. punktā (sk. nolikumu) noteiktajiem darbiem. Finansējuma saņemšanai var pieteikties tādiem konservācijas un restaurācijas darbiem, kam ir saņemts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojums vai ir spēkā esoša atļauja, kā arī iesniedzot pieteikumus būvniecības dokumentācijas izstrādei, arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei vai inventarizācijai un būvju tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādei. Darbu izpildītājiem jābūt pieredzei vismaz divu kultūrvēsturisku objektu konservācijā vai restaurācijā.  Tāpat programmā līdzekļiem var pieteikties tikai valsts vai reģiona nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki/valdītāji, kas reģistrēti likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” 12. panta otrajā daļā noteiktajā informācijas sistēmā “Mantojums” un kuru īpašumā/valdījumā esošais kultūras piemineklis pieejams sabiedrības apskatei. Publiskā pieejamība kultūras piemineklim jāsaglabā ne mazāk kā 25 gadus no finansēšanas līguma noslēgšanas dienas.

Par vienu objektu atļauts iesniegt tikai vienu pieteikumu, izvēloties prioritāri veicamos darbus. Šajā gadījumā ar objektu saprot valsts vai reģiona nozīmes kultūras pieminekli ar atsevišķu valsts aizsardzības numuru. Minētais neattiecas uz kompleksiem kultūras pieminekļiem. Programmas prioritāri atbalstāmie pasākumi ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kas nodrošina kultūras pieminekļa pastāvēšanu ilgtermiņā un nav saistīti ar tā funkciju uzlabošanu.

Finansējumu piešķir:

1. konservācijas un restaurācijas darbiem, kam izsniegta Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi” 35. un 43. punktā noteiktā Pārvaldes atļauja;

2. konservācijas un restaurācijas dokumentācijas izstrādei.

3. kultūrvēsturiskajai izpētei (arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei, arhitektoniski mākslinieciskajai inventarizācijai, mākslas pieminekļu pirmsrestaurācijas izpētei  vai arheoloģisko pieminekļu izpētei).

4. būvju tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādei.

Īpašnieki iesniedz Pieteikumus Pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā, pa pastu uz adresi: M. Pils iela 19, Rīgas LV-1050, eAdresē vai uz Pārvaldes e-pasta adresi pasts@mantojums.lv, nosūtot elektroniski parakstītu dokumentu.

Programmas nolikumu, kura pielikumos atrodamas nepieciešamās veidlapas, meklēt:

KULTŪRAS PIEMINEKĻU KONSERVĀCIJAS UN RESTAURĀCIJAS PROGRAMMA