Foto

Ar mērķi nodrošināt valsts aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu kulta celtņu, tajā skaitā Latvijas dievnamu, un reliģisko rituālu priekšmetu, kā nacionāli nozīmīgas kultūras mantojuma daļas saglabāšanu nākamajām paaudzēm, Latvijā ir izveidota Sakrālā mantojuma finansēšanas programma.

Saskaņā ar Sakrālā mantojuma saglabāšanas finansēšanas likumā noteikto, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicina reliģiskās savienības vai neatkarīgās organizācijas, kuru īpašumā ir sakrālā mantojuma kultūras pieminekļi, līdz 2019.gada 31.decembrim  iesniegt Pārvaldē pieteikumus finansējuma saņemšanai objektu restaurācijai, konservācijai vai restaurācijas dokumentācijas izstrādei.

2020.gadā Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā paredzētais finansējums ir  500 000,- Eur.

Pieteikumu iesniedzējiem jāaizpilda pieteikuma veidlapa par katru objektu atsevišķi, pievienojot papildus dokumentāciju, atbilstoši veidlapā norādītajam. Reliģiskās savienības iesniedz vienu kopīgu priekšlikumu, norādot objektus prioritārā secībā.

Pirmo reizi Sakrālā mantojuma finansēšanas programmu Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde īstenoja 2018.gadā, tās ietvaros piešķirot 1 miljonu eiro 28 baznīcu restaurācijai vai glābšanas dokumentācijas izstrādei.

Sakrālā mantojuma finansēšanas programma sniedz nozīmīgu ieguldījumu sakrālā kultūras mantojuma saglabāšanā – veido sakoptu kultūrvēsturisko vidi, tiek izrādīta uzmanība nozīmīgām kultūrvēsturiskām vērtībām, veikti ievērojama apjoma darbi, salīdzinot ar ieguldīto finansējumu. Programma ir palīdzējusi glābt no bojāejas kultūras pieminekļus un tās rezultātā bijusi iespēja vienā objektā paveikt lielāka apjoma darbus, novēršot objekta kritisko stāvokli.

Apstiprināta 2020. gada Sakrālā mantojuma saglabāšanas programma

Atbilstoši Sakrālā mantojuma finansēšanas likumam Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir izvērtējusi reliģisko savienību (baznīcu) iesniegtos priekšlikumus sakrālā mantojuma objektu iekļaušanai Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā, ņēmusi vērā Sakrālā mantojuma padomes lēmumus un 2020. gada 11. martā apstiprinājusi Sakrālā mantojuma finansēšanas programmu 2020. gadam.

Programmas ietvaros piešķirts finansējums 23 objektiem 500`000 EUR apmērā luterāņu, katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku baznīcām. Plānots pabeigt 2018. gada programmas ietvaros iesākto jumta nomaiņu Liepājas lutera un Līksnas katoļu baznīcās, savukārt Ežu-Māļu pareizticīgo baznīcā, kam 2018. gada programmas ietvaros izstrādāts restaurācijas projekts, tiks uzsākti jumta glābšanas darbi. Arī 2020. gada programma ietvaros līdzekļi lielākoties piešķirti ēku saglabāšanai pašiem nepieciešamākajiem darbiem – jumtu sakārtošanai, atjaunošanas projektēšanai un avārijas situāciju novēršanai.

Šogad programmā saņemts rekordliels pieteikumu skaits – kopumā pieteikti darbi 108 projektos par 4,43 miljoniem eiro. 2017. gadā tika pieņemts Sakrālā mantojuma finansēšanas likums ar kuru izveidota Sakrālā mantojuma  saglabāšanas programma. Tās pirmajā īstenošanas gadā piešķīra 1 miljonu eiro 28 baznīcu restaurācijai vai glābšanas dokumentācijas izstrādei.

Informācija:
Agnese Rupenheite, (67228505agnese.rupenheite@mantojums.lv),
Daiga Toc-Macāne (67228505, daiga.tocmacane@mantojums.lv)