Jaunumi
CHARTER

10. oktobrī Trīs Brāļos norisināsies Nacionālā ieinteresēto pušu diena: Izglītība, zināšanas un prasmes kultūras mantojuma nozarē.

Ieinteresēto pušu diena tiek organizēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “CHARTER (tulk. - Kultūras mantojuma pasākumi apmācības, izglītības un pienākumu pilnveidošanai): Eiropas kultūras mantojuma prasmju apvienība” ietvaros.  Projektā ar apjomīgu pētījumu palīdzību tiek apzinātas un analizētas neatbilstības starp izglītības, apmācības sistēmām un darba devēju vajadzībām kultūras mantojuma nozarē, lai sekmētu materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējīgu aizsardzību un saglabāšanu dalībvalstīs gan nacionālā, gan reģionālā līmenī.

Ieinteresēto pušu dienas tiek organizētas vairākās projekta dalībvalstīs un to mērķis ir ne tikai informēt par CHARTER projekta īstenošanas gaitu un sagaidāmajiem rezultātiem, bet arī organizēt diskusiju par izglītības sistēmas atbilstību kultūras mantojuma nozarei, nozarē strādājošo zināšanām un prasmēm, aktuālajām darba tirgus vajadzībām un paredzamajiem nākotnes izaicinājumiem. Pasākumā Trīs Brāļos ar labās prakses piemēriem Latvijā kultūras mantojuma izglītības jomā, prasmju saglabāšanā un zināšanu attīstībā dalīsies dažādu ar kultūras mantojumu saistītu institūciju un organizāciju pārstāvji. Pasākums paredzēts slēgtam lokam, taču atskats uz pasākumā sniegto informāciju un diskusijās gūtajām atziņām tiks publicēts Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes oficiālajā tīmekļvietnē.  

CHARTER izpilde ilgst no 2021. gada janvāra līdz 2024. gada decembrim. Alianse savā darbībā apvieno dalībvalstu vadošos akadēmiskos un apmācību pārstāvjus, darba devējus un kultūras mantojuma nozares politikas īstenotājus. Aliansi veido 21 pilntiesīgs loceklis, 7 saistītie partneri un 19 asociētie locekļi no 14 ES valstīm. Latviju starptautiskajā projektā pārstāv Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, ar savu ieguldījumu iesaistoties visās projekta darba paketēs. Latvijas pārstāvniecība projektā ir būtiska visas Baltijas kontekstā, jo Latvija ir vienīgā no trim Baltijas valstīm, kas darbojas projektā. CHARTER Ieinteresēto pušu dienā Trīs Brāļos par projektu tiks informēti arī uzaicinātie Lietuvas un Igaunijas pārstāvji.

IZZIŅAI: Eiropā kultūras mantojuma nozare, salīdzinājumā ar citām nozarēm, ir vāji definēta gan konceptuālā, gan strukturālā līmenī. Nesakārtotība rada virkni problēmu gan nozarē iesaistītajiem, gan nozares radīto produktu un piedāvāto pakalpojumu patērētājiem. Mērķējot izveidot ilglaicīgu un visaptverošu attīstības stratēģiju, CHARTER projekts īsteno novatoriskas metodes un stratēģisku sadarbību. Iesaiste CHARTER projektā sekmēs katras dalībvalsts kultūras mantojuma nozares apzināšanu, nepilnību noteikšanu, kā arī palīdzēs veidot stratēģijas turpmākai veiksmīgai mijiedarbībai starp vakanču tirgu un izglītību. Projekta ietvaros tiek pētītas esošās kultūras mantojuma izglītības programmas, noteikti to trūkumi un ierosināti uzlabojumi vai jauni modeļi un mehānismi gan formālajai izglītībai un apmācībai, gan neformālajai un mūžizglītībai. Plašāku informāciju par projektu un tā aktualitātēm angļu valodā lasīt:  charter-alliance.eu

 

Informāciju sniedza Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes CHARTER projekta pārstāvji