Programmā saņemti kopā 146 pieteikumi, no tiem apstiprināti 76, piešķirot finansējumu EUR 983 940, 00 apmērā, prioritāri atbalstot apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekamu glābšanu, objektus, kuros paredzēta kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kā arī kultūras pieminekļu izpēti un projektus restaurācijas amatu apmācībām un pieredzes pārņemšanai. Pēc komisijas lēmuma atlikušais finansējums novirzīts neatliekamu glābšanas darbu veikšanai un avārijas situācijas novēršanai ārpus konkursa. Finansējums jāapgūst līdz gada beigām. 

 

 Kontaktpersona informācijai:  

Adminstratīvās daļas speciāliste Daiga Toc-Macāne 
daiga.toc-macane@mantojums.lv