Līdz 2022. gada 3. oktobrim (ieskaitot) valsts un reģiona nozīmes kultūras pieminekļu īpašnieki vai valdītāji var iesniegt pieteikumus atklātā konkursa 2. kārtā valsts finansējuma saņemšanai kultūras pieminekļu izpētei, konservācijai un restaurācijai. Plānotais sadalāmā finansējuma apjoms ir 60 721 EUR. 

Finansējumam tiek aicināti pieteikties Latvijā reģistrēti komersanti, biedrības vai nodibinājumi, t.sk. tie, kas saņēmuši finansējumu "Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas" 2022. gadam pieteikumu konkursa 1. kārtā, lai turpinātu 1. kārtā daļēji finansēto projektu realizāciju. 

Ņemot vērā, ka finansējums jāapgūst līdz š.g. 15. decembrim, konkursā prioritāri tiks atbalstīti augstas gatavības pieteikumi, kur darbiem ir spēkā esoša Pārvaldes darbu atļauja, tāpat tiks vērtēts, vai paredzētos darbus iespējams veikt rudens un ziemas sezonā. Finansējumam var pretendēt arī iesniedzot pieteikumus būvniecības dokumentācijas izstrādei, arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei vai inventarizācijai, kā arī būvju tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādei. Darbu izpildītājiem jābūt pieredzei vismaz divu kultūrvēsturisku objektu konservācijā vai restaurācijā.  

Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmā līdzekļus piešķir objektiem, kas ir pieejami sabiedrības apskatei un finansējuma piešķiršanas gadījumā īpašniekam jānodrošina pieejamība vēl 25 gadus.  

Konkursa prioritātes ir apdraudētā stāvoklī esošu kultūras pieminekļu neatliekama glābšana, kultūras pieminekļu oriģinālās substances un autentiskuma saglabāšana, kultūras pieminekļu izpēte, kā arī restaurācijas amatu apmācība.
Maksimālais piešķiramais finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 30 000 EUR.

Daiga Toc-Macāne

Speciāliste
daiga.toc-macane [at] mantojums.lv

Jānis Lapiņš

Administratīvās daļas vadītājs
janis.lapins [at] mantojums.lv