Jaunumi
Foto

Šodien Ministru kabinets pieņēma lēmumu par Latvijas pievienošanos Eiropas Padomes paplašinātajam daļējam nolīgumam Par Eiropas Kultūras ceļiem

Eiropas Kultūras ceļi ir 1987.gadā Eiropas Padomes izveidota programma, lai sabiedrībai, ceļojot telpā un laikā, demonstrētu, kā dažādu valstu kultūra un kultūras mantojums sniedz pienesumu kopīgajam Eiropas mantojumam. Programmas mērķi ir:

  • veicināt ciešāku Eiropas Padomes dalībvalstu sadarbību,
  • sniegt ieguldījumu Eiropas identitātes un pilsoniskuma popularizēšanā, izmantojot zināšanas un izpratni par Eiropas kopējo mantojumu, un kultūras saikņu un dialoga attīstīšanā gan Eiropā, gan citās valstīs un reģionos,
  • veidot kopīgu kultūrtelpu, izstrādājot kultūras ceļus, lai veicinātu izpratnes veidošanu par mantojumu, izglītību, sakaru tīkliem, kvalitatīvu un ilgtspējīgu pārrobežu tūrismu, kā arī citām saistītām aktivitātēm.

Pievienošanās programmai sniedz būtiskas iespējas tūrisma nozares attīstībai, jaunu sadarbības platformu veidošanai, kultūras matojuma vērtību izpratnei un zināšanu nodošanai, sasaistot dabas un kultūras vērtības. Tas vienlaikus veicinās kultūras mantojuma un tūrisma nozares ciešāku sadarbību. 

Latvijas būtiskākais ieguldījums un intereses ir saistītas ar tādiem Eiropas Kultūras ceļu programmas ceļiem, kā, piemēram, Hanzas ceļš, Jūgendstila ceļš, Vikingu ceļš, Eiropas Ebreju mantojuma ceļš. Atsevišķi Latvijas objekti jau šobrīd ir iesaistījušies Eiropas Kultūras ceļu programmas Jūgendstila un Hanzas ceļos. Interesi par iesaistīšanos Eiropas Kultūras ceļu programmas iniciatīvā, iekļaujoties jau esošajos maršrutos, vai izstrādājot un piedaloties jaunu maršrutu izstrādē, Latvijā izrādījušas vairākas nevalstiskās organizācijas.

Šobrīd programmai pievienojušās 32 valstis (tajā skaitā Lietuva, Polija, Somija, Norvēģija, Francija, Vācija u.c.) un apstiprināti 33 Eiropas Kultūras ceļu programmas kultūras ceļi. Eiropas Kultūras ceļu programmas iniciatīva nav tikai materiālais mantojums, tā aptver gan kultūru, gan tūrismu kopumā, piemēram, Eiropas Mocarta ceļš, Eiropas vīnu ceļš vai Olīvu ceļš.

Latvija pašlaik ir pārstāvēta trīs kultūras ceļos – Jūgendstila ceļā ir iekļauts Rīgas Jūgendstila muzejs, Hanzas ceļā aktīvi darbojas Kokneses, Kuldīgas, Straupes, Limbažu, Cēsu un Valmieras pašvaldības. Grobiņas tūrisma klubs “Oga” 2018.gada beigās uzņemts Eiropas Starptautiskajā vikingu asociācijā, tādejādi kļūstot par daļu no Vikingu ceļa.

Pievienojoties Eiropas Padomes paplašinātajam daļējam nolīgumam, Latvija kļūst par oficiālu Eiropas Kultūras ceļu dalībvalsti, iegūstot tiesības piedalīties visu ar Eiropas Kultūras ceļiem saistītu lēmumu pieņemšanā, tajā skaitā jaunu ceļu sertificēšanā. Latvijas pārstāvjiem tiks dotas iespējas piedalīties Eiropas Kultūras ceļu rīkotajās aktivitātēs – forumos, diskusijās, semināros, apmācībās un sadarbības projektos. 

Jau šobrīd interesentiem ir iespējams pieteikties Eiropas Kultūras ceļu Apmācību akadēmijai, kas norisināsies laikā no 2019. gada 4.-7.jūnijam Visbijā. https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/training-academy

 

Eiropas kultūras ceļu mājaslapa: https://www.coe.int/en/web/cultural-routes
Nolīguma teksts un anotācija pieejami: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40468556&mode=mk&date=2019-04-09

Papildus informācija:

Baiba Mūrniece
Kultūras mantojuma politikas daļas vadītāja
Nacionālā Kultūras mantojuma pārvalde
Baiba.Murniece@mantojums.lv, 67326602

 

Foto: J. Dambis