raksti mums uz eadrese

E-adrese ir drošas saziņas pakalpojums – tava digitālā pastkastīte portālā Latvija.lv. Tas ir ērts, drošs un efektīvs veids, kā sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm jebkurā laikā un no jebkuras atrašanās vietas. Ja esi izveidojis e-adresi, turpmāk valsts un pašvaldības iestādes sazināsies ar tevi šajā digitālajā pastkastītē, nevis papīra formātā uz deklarēto adresi. Savai e-adresei varēsi piekļūt portāla Latvija.lv sadaļā “Mana darba vieta” (portāla augšējā labajā stūrī).

Izveidot e-adresi

Iesniegumu un pieteikumu veidlapas

Pieteikuma un atskaites veidlapa Kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmai. 

Pieteikums atļaujas vai izziņas saņemšanai kultūras priekšmetu izvešanai no Latvijas Republikas. Lai saņemtu pakalpojumu, inspekcijā jāuzrāda izvešanai paredzētais kultūras priekšmets. Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļas mākslas priekšmetu eksperti jautājumos par atļauju sagatavošanu kultūras priekšmetu izvešanai uz ārvalstīm pieņem pirmdienās 10.00-17.00, otrdienās un ceturtdienās 10.00-14.00 (tālrunis konsultācijām – 67224519)

Pamatojoties uz Elektronisko dokumentu likuma 3. panta pirmo daļu, Pārvaldes pakalpojums personai tiek sniegts, ja iesniegums saņemts elektroniski. Personām ir iespēja iesniegt dokumentus elektroniski, ja tie noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisku dokumentu noformēšanu (ar drošu elektronisko parakstu), nosūtot uz pārvaldes e-pastu pasts@mantojums.lv

Būvniecības ieceru saskaņošana ar pārvaldi Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Pirms dokumentācijas iesniegšanas pārvaldē būvniecības iecerei jābūt iesniegtai attiecīgās pašvaldības būvvaldē. Būvvalde atver būvniecības lietu BIS, izdodot būvatļauju. Tajā minētas institūcijas, ar kurām nepieciešams projekta saskaņojums. Pēc būvniecības lietas atvēršanas BIS, ir iespējams iesniegt projektu saskaņošanai ar pārvaldi. Bez atvērtas būvniecības lietas, projekta iesniegšana pārvaldē nav iespējama.

Būvniecības ieceru saskaņošanai BIS no piedāvātajām turpmākajām darbībām (dokumentu veidiem) nepieciešams izvēlēties – BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS SASKAŅOJUMS,  turpinājumā norādot attiecīgās instances, ar kurām nepieciešams projekta saskaņojums. Šajā darbībā jāizvēlas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde TNI.

Darbība – NKMP ATĻAUJAS SAŅEMŠANAS IESNIEGUMS – attiecas tikai uz iesniegumiem par:

  • Pārvaldes atļaujas pagarināšanu;
  • Iesniegums par darbu veicējiem;
  • Labojumi jau iepriekš izsniegtajā atļaujā (būvdarbu veicēju maiņa, īpašnieka maiņa)

Elektronisko būvprojektu iesniegšana pārvaldē

Formāts: portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A). Elektroniskā dokumenta nosūtīšanai vai saglabāšanai elektronisko datu nesējos var izmantot EDOC formāta pakotni.

Iesniegšana: nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@mantojums.lv:

  • pievienojot elektroniskā būvprojekta datni, kas nepārsniedz 50 MB (megabaitus);
  • iesniegumā norādot lejupielādes adresi no publiskas interneta vietnes.

Būvprojektam jābūt parakstītam ar projekta vadītāja (izstrādātāja) drošu elektronisko parakstu. Iesniegumam un būvprojektam jābūt diviem atsevišķiem dokumentiem, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi par dokumenta cauršūšanu vai caurauklošanu elektroniskajam dokumentam nodrošina, cauršujamos vai caurauklojamos dokumentus parakstot kopā kā vienu datni.

Ja iesniegto būvprojektu pārvaldes akceptējusi ar drošu elektronisko parakstu, saskaņojuma spiedogi netiek pārnesti uz papīra formātu (iesniedzēja papildus iesniegtām ģenerālplāna lapām u.c.)